Introduction Creole

Preanbil Konstitisyon Ameriken an di "Nounenm Pèp la..." Kanpay sa dedye tèt li pou li se vwa pèp la antan ke Reprezantan Pèp la. Istwa pèsonèl mwen pa enpòtan; men, mwen te toujou yon avoka respekte nan kominote a pou plis pase 40 lane, avèk yon degre kolèj pou kontabilite e yon metriz nan administrasyon biznis, avèk tout biznis pa m tou, mwen konprann bezwen kominote biznis lan. Se pozisyon pa w, se pa ni desizyon pa m ak pa lòt pati ki enpòtan, byen ke anpil na desizyon pa m yo nan sit entènèt mwen an. Peyi nou an divize e li sipoze jwenn yon tèt ansanm, si se pa sa n ap pèdi model vi nou te genyen an. Nou dwe sispann denigre youn ak lòt. Pou n ka sa, si mwen genyen eleksyon an, m ap chanje sit entènèt mwen an pou tout moun ki te patisipe ka yon votè enrejistre nan Distri 22 pou Kongrè Ameriken an nan Florid e pou yo kapab gen dwa vote nan plizyè bagay konsène. N ap arive sa avèk yon valè kesyon k ap gen plizyè chwa. Repons yo ap òganize, e m ap vote daprè majorite repons yo, malgre se pa tout vòt mwen yo prale nan sans majorite a

Pèp la pral gen pi gwo enpak nan desizyon k ap pran nan Kongrès la. Pi kandida pou yon pozisyon eleksyonèl se moun onorab e ki gen bon entansyon yo ye. Malgre pozisyon yo konsènan yon seri bagay ka varye, pa gen ankenn rezon pou denigre yo, eksepte si posizyon an limenm osinon moun lan bagay denigrab. Demokrasi nan vòt la ankò. Lwa peyi a sipoze aplikab pou tout moun. Pèson moun pa gen dwa retire vòt ou

Sèl grenn kesyon w dwe poze tèt ou avan w vote se èske Chanm Reprezantan yo ap fonksyone jan 1 dwe a. Si repons lan se wi, vote pou bagay yo ret jan yo ye a. Si repons lan se non, vote pou chanjman. E si chanjman se sa w ap chache, ale sou sit sa tanpri e sipote kòz la: DEANHALPERFORCONGRESS.COM