About me Creole

Dean R. Halper, Esq.

Mwen te toujou chache pou myonmoun ki ap ede moun. Nan epök etid segonde mwen, mwen te konn asiste timoun ki pat gen anpil mwayen nan etid yo. Nan chache ede nan laj granmoun mwen, mwen te chwazi fe etid k ap itil nan objektif sa.
Mwen gen yon degre yo rele an Angle yon "Bachelor of Science degree" nan kontabilite ek met pran nan Kolej "Byrant" ki jounen jodi a rele "Byrant University" (Inivèsite "Byrant") ki nan Smithfield Rhode Island kote ke met gradye nan nivo sa yo rele "Summa Cum Laude". Mwen te aksepte nan Delta Mu Delta ki se yon sosyete akademik onorab pou biznis. Apre kolèi. mwen te travay nan kontabilite piblik nan
New York. Apre yon lane, mwen te al nan "University of Rhode Island" kote ke m te fè metriz nan administrasyon biznis. Apre gradiyasyon mwen, mwen te ale nan "John Marshall Law School" ki nan Chicago, Illinois e m e n te resevwa yon doktora an dwa. Mwen se yon manb lisansye nan bawo Florida, New York, a bawo Federal pou Distri Sid Floride Ian. Pou plis pase 40 lane mwen te yon avoka respekte kite gen pwòp ofis li, swa pou kont mwen osinon ak löt patne. Istwa pa m, malgre sa, mwens empôtan ke pa w. Pase mfè de mwen moun mwen ye jodi .a Pou kounye aak jou kap
vini yo, mwen vle vin vwa w nan Repiblik lan. Se pozisyon pa w, se pa pa m osinon desizyon ankenn löt pati konsenan pwoblem yo ki enpotant, malgre gen kèk ladan yo ki ka kontradi pa m yo.